Rekrutacja

WAŻNE

7.05.2019 godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05.2019 godz. 9.0014.05.2019 godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA TRWA:

OD 1 KWIETNIA (OD GODZINY 9.00)
DO 12 KWIETNIA (DO GODZINY 15.00)        

 ZASADY POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA: 

1. Nabór do przedszkola odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: 
www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl 

2. Rodzice logują się poprzez stronę naboru, uzupełniają niezbędne we wniosku dane. 

3. Wypełniony i wygenerowany wniosek przyjęcia do przedszkola należy wydrukować, podpisać i w podanym wyżej terminie dostarczyć do placówki "pierwszego wyboru".
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru:

a) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, rozwód lub separację, pieczę zastępczą oraz orzeczenia PPP są składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata;

b) oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej